Genel bilgiler

Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALENSİS), 20 Haziran 2017 tarihli ve 30102 sayılı Resmî Gazetede, Üniversitemiz Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayınlanması ile çalışmalarına başlamıştır.

Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amaçları:

a) Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi ve hidrolik enerji gibi alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, projeler geliştirmek, ölçme ve izleme faaliyetlerinde bulunmak,

b) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması projeleri çerçevesinde alternatif enerji alanında bilimsel araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

c) Alternatif enerji kaynaklarının yerel çapta ve ülke genelindeki potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretme sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak alternatif ve sürdürülebilir enerji üretimini ve kullanımını teşvik etmek,

ç) Alternatif enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin Faaliyet Alanları:

a) Küresel iklim değişimini yavaşlatıcı alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,

b) Alternatif enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapmak,

c) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre ilişkileri konusunda araştırmalar yapmak,

ç) Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile sağlanabilmesi için projeler yürütmek,

d) Alternatif enerji sistemlerinin önemini anlatmak için bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek,

e) Kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların ülkemizde mevcut olan alternatif enerji kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygulamaları planlamak, gerçekleştirmek ve bu noktada kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

f) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arası iş birliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel/teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

g) Avrupa Birliğindeki gelişmiş araştırma merkezleriyle iş birlikleri yapmak; personel, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak,

ğ) Çorum ve çevresindeki alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

h) Alternatif enerji uygulamaları konusunda ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde bulunmak. 

****************************************************************************************************************************

Alternative Energy Systems Application and Research Center

The center aims to do scientific research on alternative energy systems, renewable and sustainable energy, advanced energy research and applications, biomedical products, and their development. It also aims

- to conduct research and studies on alternative energy sources such as solar energy, wind energy, geothermal energy, biomass energy, and hydraulic energy, to develop projects, to conduct measurement and monitoring activities,

- to carry out scientific research and applications in the field of alternative energy within the framework of the projects of using alternative energy sources and increasing energy efficiency,

- to identify the potentials of alternative energy sources locally and across the country and to encourage the production and use of alternative and sustainable energy as a unit for scientific and technological research, development, application, and education related to energy production systems and technologies,

- to carry out regional, national, and international activities on subjects such as the development and directing of the model, strategy, plan, and project studies for the development of alternative energy technology.


HIZLI ERİŞİM